Gewijzigde doelstelling Vluchtelingenzorg Gennep e.o.

De samenwerking tussen Stichting en Gemeente is door intensief contact over en weer waarbij wederzijds van elkaars expertise gebruik gemaakt kon worden naar een tevredenstellende samenwerking gegroeid.

Er is over en weer in dit constructief overleg gezocht naar een werkbare modus die voor alle betrokkenen de afbakening van bevoegdheden en inzet duidelijk zou maken, en uiteindelijk heeft gemaakt.

Dit alles heeft geresulteerd in een reflectie vanuit de stichting naar haar doelstellingen voor de komende jaren en de noodzakelijke scheiding tussen wat de stichting en wat de gemeente onder haar hoede gaat nemen.

De coördinatie van “taalmaatjes” vanuit de stichting zal daarom in 2020 worden overgeheveld naar de gemeente, zodat de vragen die bij taalmaatjes binnenkomen direct via de coördinator bij de betrokken partijen binnen de gemeente terecht komt.

Intensieve contacten die via de vrouwen- en mannengroep werden onderhouden, zal door de verdere integratie van de statushouders niet meer nodig zijn, omdat de statushouders hun weg binnen onze maatschappij en verenigingsleven hebben weten te vinden. Deze activiteiten zullen niet meer worden voortgezet in 2020.

De stichting zal zich nu nog voornamelijk bezig houden met het goederenbank project om de incidentele nieuwkomers te kunnen blijven voorzien van noodzakelijke spullen, en het verder uitbouwen van initiatieven om werk- en werkervaringsplekken te ontwikkelen.

Het werkgebied van de stichting zal zich wat verder regionaal uitbreiden om toch een afzet van de beschikbare goederen te kunnen garanderen en zo de opslag minimaal te houden. Omdat vraag in andere regio’s verschillen van die binnen de gemeente Gennep is dit te realiseren.

De opzet van een verkooppunt voor de goederen die we verkrijgen uit woningontruimingen in opdracht van marktpartijen moet zorgen voor voldoende inkomsten om hier in het begin een werkervaringsplek, en bij voldoende opbrengst een werkplek te kunnen gaan realiseren.

Het is de bedoeling dat bij behoefte statushouders hier hun ambacht kunnen uitoefenen en zo hun eigen nering kunnen gaan opzetten. Hiervoor zal in Cuijk de winkel  “kom  us kieke”  worden geopend.

Dit pilotproject zal in 2020 starten en jaarlijks geëvalueerd worden om te beoordelen of het een vervolg moet krijgen en/of naar andere regio’s gekopieerd kan worden. Hiervoor blijft de stichting in contact met Ketenpartnersoverleg en Groenlicht om ervaringen te delen en samenwerkingsverbanden te zoeken. Er zijn al afspraken gemaakt om locatiebezoeken over en weer te brengen zodat andere partijen en belangenbehartigers over en weer in elkaars keuken komen kijken om te leren en te bezien of initiatieven op andere plekken ook van de grond kunnen komen.

De aanpak binnen onze gemeente wordt gezien als een geslaagde samenwerking die we als partijen, Gemeente Gennep – Intos en Stichting Vluchtelingenzorg Gennep e.o., zeker als een positief resultaat van onze inspanningen mogen zien.

In maart 2020 is er een bijeenkomst gepland van de Ketenpartners – die dan op een locatie “onze stichting” bezoeken en waar we ons dan ook willen presenteren met hetgeen we tot nu toe bereikt hebben.

Zoals het vluchtelingenprobleem niet ophoudt bij landsgrenzen zal een aanpak ook niet slagen als we binnen gemeentegrenzen blijven. De stichting zal daarom een meer regio-dekkende activiteit gaan ontplooien en dit ook in haar naam tot uitdrukking gaan brengen. Ook bestuurlijk zullen er wijzigingen aangebracht worden zodat de continuïteit en regionale uitstraling ook in de naam een afspiegeling gaat worden. Tevens zal de doelgroep, dus de statushouder zelf ook hiervan deel gaan uitmaken door een op te stellen adviesraad waarin de verschillende “nationaliteiten” een stem moeten hebben om zo de behoeftes samen vast te stellen vanuit hun eigen perspectief en niet gezien vanuit onze visie als autochtone Nederlanders alleen.